XXIV. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, 24.05.2019 - 25.05.2019, Rožnov pod Radhoštěm

 

24.05.2019

13:00 - 18:00

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
15:00 - 17:00

Odborný program I.

 
1.

Úvod - Životní prostředí a zdraví - 20 min.

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., Alergologie, Interní gastroenterologická klinika, MU, FN Brno

 
2.

Toxické látky v prostředí a jejich vliv na prostředí a zdraví člověka - 20 min.

prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.; RECETOX (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí); Přírodovědecká
fakulta Masarykovy Univerzity, Brno; CzechGlobe (Centrum pro výzkum globální změny), AV ČR, Brno

 
3.

Kvalita pitné vody v České republice a její vliv na zdraví - 20 min.

MUDr. František Kožíšek, CSc.; Státní zdravotní ústav; Centrum zdraví a životního prostředí,
Oddělení hygieny vody, Praha

 
4.

Expozice domácím chemickým přípravkům v kojeneckém věku a její vliv na sípání u předškolních dětí: výsledky z kohortové studie ELSPAC - 20 min.

RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D.
RECETOX (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí), Přírodovědecká fakulta MU, Brno

 
 
17:00 - 17:30

Přestávka

 
 
17:30 - 18:30

Odborný program II.

 
1.

Vliv plísní na alergické a jiné nemoci člověka - 20 min.

MUDr. Pavel Macháček, Alergologie a klinická imunologie, Nový Jičín

 
2.

Alergická bronchopulmonální aspergilóza – diagnóza na kterou se málo myslí - 20 min.

MUDr. Dagmar Kindlová, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU, FN Brno

 
 
18:30 - 18:35

Závěr odborného programu I. dne

 
 
19:00 - 00:00

Společenský večer ve Skanzenu

 

25.05.2019

08:00 - 12:00

Registrace

 
 
08:30 - 10:00

Odborný program I.

 
1.

Klimatická změna a její předpokládaný vliv na zdraví - 20 min.

Mgr. Martin Novák, Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Český hydrometeorologický ústav, Ústí nad Labem

 
2.

Mimoprodukční a veřejně prospěšné funkce lesa - 20 min.

Ing. Pavel Draštík, Česká lesnická společnost, z. s.

 
3.

Endokrinní disrupce v prostředí a v lidské populaci - 20 min.

doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D., RACETOX (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí), Přírodovědecká fakulta MU, Brno

 
 
10:00 - 10:30

Přestávka + vystěhování z pokojů

 
 
10:30 - 12:00

Odborný program II.

 
1.

Infekční choroby v populaci ČR – aktuální pohled - 20 min.

MUDr. Renata Ciupek, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Protiepidemický odbor

 
2.

Epidemiologie importovaných nákaz v ČR - 20 min.

MUDr. Michaela Špačková, Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

PhDr. Martin Gašpárek, Národní referenční centrum pro analýzu epidemiologických dat, Oddělení biostatistiky, Státní zdravotní ústav, Praha

 
3.

Klinické projevy importovaných nákaz - 20 min.

MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 2LF, UK Praha a Nemocnice Na Bulovce, Praha, Infekční oddělení KN Liberec, Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze

 
 
12:00 - 13:00

Závěr sympozia, oběd

Diskuze proběhne po každé přednášce.