XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY, 15.04.2021 - 17.04.2021, Praha

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

dovolte mi, abych Vás jménem výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP pozval na XXXVII. konferenci Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP – Štemberovy dny.

Pomyslnou štafetu organizace této významné akce pro letošní rok přebírá Středočeský kraj. Podle územní rozlohy i počtu obyvatel je největším českým krajem. Má 12 okresů, a také 12 porodnických zařízení, a proto, s výjimkou Prahy, v Čechách i nejvíce porodů.

Aniž si to kdo z nás často uvědomí, péče o matku a dítě zaznamenává rychlé, mnohdy i převratné změny. Naše země nezůstává pozadu. A tím, že stavíme na pevných základech, které před více než půlstoletím poctivě založily generace našich předchůdců, tak v poslední době každoročně dosahujeme perinatologických výsledků, které řadí naši zemi mezi nejlepší na světě. Česká republika se stala jedním z nejbezpečnějších míst na světe pro porod člověka.

Letošní rok představuje konec kalendářní dekády. Organizační výbor se proto rozhodl, že nadcházející konference nebude zaměřena monotematicky, ale že proběhne komplexnější  bilancování dnešního stavu české perinatologie. Vystoupí experti, často autoři našich doporučených postupů, s cílem popsat jednotlivé úseky péče o matku a dítě z hlediska časového průběhu těhotenství.

 

Vzhledem ke své geografické poloze nemá Středočeský kraj, na rozdíl od ostatních krajů, své sídlo umístěno na vlastním území, ale v naší metropoli, která má jinak status samostatného kraje, a která je Středočeským krajem zcela obklopena. Proto padl i výběr kongresového místa na Prahu, resp. Novou budovu Národního muzea. Budova má nesmírně zajímavou historii. Objekt byl původně pražskou burzou, poté parlamentem, pak místem rozhlasové stanice (Rádio Svobodná Evropa) a nyní je muzeem. Postupem doby se stala budova svědkem mnoha historických událostí. Byl zde novelizován tzv. pendrekový zákon, vypuštěn ústavní zákon o vedoucí úloze Komunistické strany Československa, vystoupili tu významní světoví politici jako Michail Gorbačov, Francois Mitterrand, Margaret Thatcherová, George Bush starší, Helmut Kohl nebo britská královna Alžběta II. Ve zdech budovy přijalo Federální shromáždění v roce 1992 ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní republiky. Původně společný stát se 1. ledna 1993 rozdělil na Českou a Slovenskou republiku. Avšak politické rozhodnutí se nestalo překážkou, aby v této budově později neprobíhaly významné a opět společné česko-slovenské porodnické kongresy, sympozia a workshopy, mezi které se řadí i naše XXXVII. konference Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP – Štemberovy dny.

 

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

prezident konference

 

doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

předseda Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS  ČLS JEP

Termín konání
15.04.2021 - 17.04.2021
Místo konání
Nová budova Národního muzea
Vinohradská 52/1, 110 00 Praha
Pořádá
Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
Prezident konference
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Předeseda vědecké rady
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Vědecká rada a Organizační výbor
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
MUDr. Petr Janků, Ph.D.
doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
prof. MUDr. Marek Lubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.
MUDr. Petr Velebil, CSc.
MUDr. Radovan Vlk
Témata
„Perinatologie a fetomaternální medicína v roce 2021“
Časový harmonogram
ČTVRTEK 15.4.2021
14.00 – 20.00 Registrace
15.00 – 18.00 Workshop pro porodní asistentky a lékaře
15.00 – 17.00 Jednání výboru SPFM ČGPS ČLS JEP
17.00 – 18.00 Setkání výboru SPFM s regionálními perinatology
18.30 – 20.00 Společná pracovní večeře výboru SPFM s regionálními perinatology
20:00 – 22.00 Přípitek na uvítanou

PÁTEK 16.4.2021
07.30 – 18.00 Registrace
08.00 – 18.00 Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury
08.00 – 12.45 Odborný program
12.45 – 13.45 Oběd, prohlídka posterů
13.45 – 18.25 Odborný program
20.00 – 23.00 Společenský večer

SOBOTA 17.4.2021
08.00 – 13.45 Registrace
08.00 – 13.45 Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury
08.30 – 13.45 Odborný program
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY a PORODNÍ ASISTENTKY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám a porodním asistentkám bude předáno potvrzení o účasti.

Certifikáty a potvrzení o účasti budou vydávány po skončení konference