21. Ústecká rehabilitační konference, 16.09.2022, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  


zveme vás na 21. Ústeckou rehabilitační konferenci, kterou nově zakotvujeme v pozdně letním zářijovém termínu. Díky pandemii jsme ztratili krásný soulad ročníku konference s rokem konání, ale našli jsme pro letošní ročník nový inspirativní soulad 21. ročníku a 21. století. Tento nás inspiroval k volbě tématu Moderní technologie v rehabilitaci. Budeme se tedy těšit na aktivní příspěvky k tématům fyzikální terapie, robotiky, telemedicíny a k dalším moderními technologiemi inspirovaným postupům s možností uplatnění v rehabilitaci 21. století. Budeme se těšit i na vás jako publikum, na ostatní kolegy zdravotnických profesí multidisciplinárních rehabilitačních týmů i lékaře blízkých oborů, kteří si přednášky na 21. Ústecké rehabilitační konferenci přijdete vyslechnout. Aktuální informace, program, přihlášky on-line budou k dispozici na stránkách konference.  


Těšíme se na Vaši účast


MUDr. Pavel Maršálek

Rehabilitační oddělení KZ, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.


Termín konání
16.09.2022
Místo konání
pátek 16. září 2022

Multifunkční informační a vzdělávací centrum
Červená a Zelená aula

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem
Pořádá
Rehabilitační oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Pod záštitou
Společnosti pro rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP
Odborný garant
MUDr. Pavel Maršálek
Rehabilitační oddělení KZ, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Témata
Moderní technologie v rehabilitaci – fyzikální terapie, robotika, telemedicína atd.
Jednací jazyk
čeština, slovenština
Časový harmonogram
08.00 – 09.00 hodin Registrace
09.00 – 09.10 hodin Zahájení
09.10 – 13.15 hodin Odborný program
13.15 – 14.00 hodin Oběd
14.00 – 15.30 hodin Odborný program
15.30 – 15.35 hodin Závěr
Certifikáty o účasti
Lékaři – Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle
Stavovského předpisu ČLK č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky.
S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.
Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

Sestry – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických
asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

Fyzioterapeuti a ergoterapeuti – akce bude zařazena do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a ČAE, bude předáno potvrzení o účasti.

Certifikáty a potvrzení o účasti budou vydávány po skončení konference.