XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, 17.09.2020 - 19.09.2020, Olomouc

 
Hlavní informace

DŮLEŽITÁ DATA

             20. 9. 2019  Otevření informace na webových stránkách

            15.10. 2019  Otevření registrací k aktivní i pasivní účasti

            14. 6. 2020  PRODLOUŽENA Uzávěrka registrace pro aktivní účast, zaslání abstraktu do sborníku (přednáška, elektronický poster, kurz)

            30. 6. 2020   Oznámení autorům o přijetí přednášky, e-posteru, kurzu

            30. 6. 2020   Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

            31. 7. 2020   Program a informace autorům o délce přednášky

            31. 8. 2020   Termín uploadu elektronického posteru

              7. 9. 2020   Termín ukončení registrace on-line

   17.–19. 9. 2020   XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP            

 

HLAVNÍ TÉMATA 

To nejlepší z videofestivalů - sympozium

Onkologická onemocnění oka a orbity - sympozium

Okuloplastická chirurgie – sympozium

 

OKRUHY PŘEDNÁŠEK

1. Katarakta

2. Refrakce a refrakční chirurgie

3. Glaukom

4. VPMD

5. Okluze a diabetická retinopatie

6. Sítnice a sítnicová chirurgie

7. Rohovka

8. Uveitidy

9. Strabismus a pedooftalmologie

10. Orbita a neurooftalmologie

11 Traumatologie

12. Plastická chirurgie

13. Kazuistiky

14. Varia

15. Posterová sekce

 

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře (viz odkaz vlevo AKTIVNÍ ÚČAST - PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI ON-LINE).

Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt, e-posterovou prezentaci.

Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Vámi registrovaný e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt, e-posterovou prezentaci.

 

Věnujte prosím správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy náležitou pozornost. Registrace je možná i bez zaslání abstraktů - možno vložit dodatečně.  

Přihlášku k aktivní účasti a abstrakt zašlete nejpozději do 14.6.2020. Současně, prosím, proveďte Vaši registraci účastníka v registračním formuláři (viz odkaz vlevo REGISTRACE- přihláška a informace – Registrace on-line)

 

UPOZORNĚNÍ!!!      Prohlášení o finančním zájmu

Po odeslání přihlášky k aktivní účasti (PŘEDNÁŠKA, KURZ, E-POSTER) bude autor vyzván k vyplnění formuláře „Prohlášení o finančním zájmu“ a výběru z níže uvedených možností:

Produkt (P): Mám finanční zájem na popisovaném zařízení, na popisovaném postupu nebo na

                     popisovaném produktu (úhrada cestovních nákladů, úhrada kongresových nákladů, atd.)

Investor (I): Mám finanční zájem ve společnosti, která produkuje nebo distribuuje popisované 

                       zařízení, popisovaný postup nebo popisovaný produkt

Konzultant (K): Obdržel(a) jsem finanční kompenzaci v průběhu předchozích tří let v pozici 

                           konsultanta (např. člen poradního výboru)

Zaměstnanec (Z): Mám finanční zájem v obchodování s popisovaným produktem (zaměstnanec

                             výrobce nebo distributora produktu)

Žádný (B): Nemám žádný finanční zájem na prezentovaném produktu, postupu nebo zařízení

 

Vyrozumění o přijetí přednášky, e-posteru, kurzu
Autoři budou o přijetí/nepřijetí přednášky, e-posteru, kurzu programovým výborem sjezdu, informováni nejpozději 30.6.2020 e-mailem.

Program a informace o délce přednášky bude k dispozici od 31.7.2020. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se sjezdu a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem sjezdu.

 

Vědecký výbor si vyhrazuje právo zařazení přednášky do programu, případné přesunutí do posterové sekce. V případě pozdního zaslání vědecký výbor negarantuje zařazení do programu.

 

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

Termín dodání nejpozději do 14.6.2020
Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podána v termínu.
O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem.
 
Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.
Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
 
POVINNÉ ÚDAJE ABSTRAKTU
- prezentující autor (příjmení, jméno)
- pracoviště
- email autora
- kategorie (lékaři/sestry)

- téma (uveďte jedno z témat programu sjezdu)
- preferovaná forma (přednáška/e-poster)
 
FORMÁT ABSTRAKTU
Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)
Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)
      Ve formátu: Příjmení J.1, Příjmení J.2, Příjmení J.3
Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)
      Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,
Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer)
Struktura abstraktu:
      Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že   
      chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).

 

E - POSTERY

Postery budou prezentovány v elektronické formě na interaktivních dotykových LCD obrazovkách.
E-postery budou vystaveny po celou dobu sjezdu a budou k dispozici všem účastníkům.

Účastníci si mohou samostatně procházet jednotlivé postery na elektronických tabulích.
Pro vypracování Vaší e-posterové prezentace, prosím, dodržujte pokyny pro přípravu e-posteru.

E-posterovou prezentaci zašlete nejpozději do 31. 8. 2020 přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI.

 

Příprava E-posteru: E-postery budou prezentovány ve formátu PDF. K výrobě použijte program MS PowerPoint.  Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 52 x 72cm (š x v). E-poster nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům – šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (nicméně při výrobě doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 52 cm), délka je libovolná (poster lze rolovat - posouvat pohybem prstu na obrazovce). Doporučená minimální velikost písma při šířce dokumentu 52 cm je 18-20 bodů (viz šablona v rozměru obrazovky).

E-posterové tabule jsou vybaveny funkcí "ZOOM", takže jakýkoliv detail (obrázek, graf) na e-posteru bude možné při prohlížení zvětšit.

 

Výroba e-posteru

1) V programu MS PowerPoint:

a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby) v “Návrh/Vzhled stránky"

b) vložení textů, grafů a obrázků

c) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PPT, PPTX (převod do PDF zajistíme).  

 

2) V jiných programech (např. Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Quark Xpress atd.)
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby)
b) vložení textů, grafů a obrázků

c) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PDF.  
 

Videa

Ke každému e-posteru lze přiložit libovolný počet videí. Videa prosím zasílejte přes úschovnu na  Podporované formáty videí: avi, mp4, wmv, webm

Všechny E-postery musí být odeslány do 31. 8. 2020, aby mohly být prezentovány na sjezdu.

 

KURZY

Pro přihlášení KURZU využijte prosím formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI

v kolonce Prezentace typu* vyznačte ʘ jiné (kurz apod.):

napište: KURZ - délku trvání kurzu

                        - navrhovaná částka poplatku za účast na kurzu pro 1 účastníka

                        - minimální a maximální doporučený počet účastníků

                        (příklad: KURZ - 45 minut – 200 Kč/1 osoba - 10 až 40 účastníků)

 

INFO: Honorář vedoucímu kurzu

Za realizovaný kurz bude vyplacen vedoucímu kurzu honorář, informace schématu výpočtu honoráře Vám zašleme po zařazení kurzu do programu.

 

PŘEDNÁŠKY

Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

Počítačová specifikace  - Instrukce pro PowerPoint

Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“  (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.

Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX před uložením ve formátu PPS

 

UPOZORNĚNÍ!!!  Při přednášce na začátku prezentace uvede každý přednášející název prezentace, jméno autora a slovně prohlášení o finančním zájmu formou:

Produkt

Investor

Konzultant

Zaměstnanec výrobce nebo distributora

Žádný

 

Fonty

Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of  Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší  prezentace.

Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma

Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací.    

Použijte následující postup

(Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte   políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte).

 

Obrázky / Videa

JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.

GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.

Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení  250 dpi. Větší rozlišení  obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení. 

Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem. 

VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

 

Přenos prezentací a uložení

Na čem přinést prezentaci na sjezd

Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií CD-ROM (CD-R/RW), DVD-  ROM (DVD±R/RW) nebo USB flash disc

Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film /video soubory, etc.).

Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu sjezdu, uložte si prezentace do odlišných  složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.

Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace a na druhé medium či přenosný disk.

 

Kam a kdy přehrát Vaší prezentaci na sjezdu

Prosíme, doneste Vaši prezentaci do PŘÍPRAVNY PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ nejpozději 2 hodiny před zahájením přednáškového bloku, ve kterém máte přednášku. Pokud máte přednášku plánovanou na první ranní sekci, je lépe přinést prezentaci odpoledne předchozího dne. 

 K dispozici Vám budou technici, kteří Vaši prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat, zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí, nebývá čas na kontrolu.

Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.

Po ukončení sjezdu budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

 

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE. K dispozici bude časomíra.